گزارش بازار بورس 27 فروردین

بازار نتوانست مثبت شروع کند ولی بعد از افت 2 هزار واحد شاخص، بازار حمایتی و روند شاخص صعودی شد.

گروه بانک و خودرو خیلی ضعیف بودند.

درآمد ثابت ها خروج پول زیادی داشتند.

شاخص گروه های حمل و نقل، شیمیایی حمایت زیادی داشتند.

الگوهای صعودی زیاد، نمادهای مثبت زیاد و رشد شاخص هم وزن بیشتر از شاخص کل.بیشتر از شاخص کل.

شاخص کل 7400 واحد رشد کرد. (1475 هزار واحد)

شاخص هم وزن 3300 واحد رشد کرد.(390 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از  6 همت بود.

پیش بینی روند بازار 29 فروردین

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص گارد خوبی گرفته و اهداف 1540 و 1650 هزار واحد در دسترس هستند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.