فاصله‌ی زیاد از میانگین متحرک

با فاصله گرفتن نمودار قیمت از میانگین متحرک ها ریسک سرمایه گذاری بیشتر می شود. شرایط فاصله از میانگین متحرک 10 بیشتر از 10 درصد باشد فاصله از میانگین متحرک 20 بیشتر از 20 درصد باشد فاصله از میانگین متحرک 50 بیشتر از 50 درصد باشد کاربرد در شرایط فاصله گرفتن از میانگین متحرک باید […]

ادامه مطلب...

فیلتر میانگین متحرک مرتب و قدرت خریدار

یافتن نمادهایی در روند صعودی حمایت دارند. شرایط اگر میانگین متحرک های سهم مرتب باشد (طبق فیلتر «میانگین متحرک مرتب») قدرت خریدار به فروشنده بزرگتر از یک باشد خرید حقیقی بیش از 10 درصد ارزش معاملات روز باشد کاربرد یافتن نمادهایی در روند صعودی حمایت دارند.

ادامه مطلب...

فیلتر میانگین متحرک مرتب

در روندهای صعودی، میانگین متحرک ها به ترتیب دوره زمانی شان مرتب می شوند. شرایط فاصله قیمت از میانگین متحرک 10، بیشتر از 1 درصد باشد فاصله قیمت از میانگین متحرک 20، بیشتر از 2 درصد باشد فاصله قیمت از میانگین متحرک 50، بیشتر از 5 درصد باشد فاصله قیمت از میانگین متحرک 100، بیشتر […]

ادامه مطلب...

فیلتر اندیکاتور RSI, MFI, Stoch اشباع خرید

منطقه اشباع خرید به این معناست که به علت رفتار هیجانی سهامداران در خرید، قیمت سهم رشد زیادی بدون اصلاح داشته است. رشد هم زمان هر سه اندیکاتور و قرار گرفتن در ناحیه اشباع خرید، احتمال اصلاح و تغییر روند را افزایش می دهد. شرایط اندیکاتور RSI بیشتر از 70 باشد اندیکاتور MFI بیشتر از […]

ادامه مطلب...