فیلتر اندیکاتور RSI , MFI , Stock اشباع فروش

منطقه اشباع فروش به این معناست که به علت رفتار هیجانی سهامداران در فروش، قیمت سهم افت زیادی داشته است. افت هم زمان هر سه اندیکاتور و قرار گرفتن در ناحیه اشباع فروش، احتمال پائین آمدن قیمت را کاهش می دهد. شرایط اندیکاتور RSI کمتر از 30 باشد اندیکاتور MFI کمتر از 20 باشد اندکاتور […]

ادامه مطلب...

فیلتر شکست مقاومت

وقتی نمودار قیمت، از قله های قبلی خود عبور می کند. شرایط برای بررسی این مورد 250 کندل آخر در نظر گرفته می شود. کاربرد وقتی قیمت از قله های فبلی خود عبور می کند، در واقع تلاش می کنند تا موج بلندتری را در پیش رو دارند

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی کیکر نزولی

الگوی دو کندلی، که کندل دوم نزولی و با پائین تز از کندل قبل قرار داشته باشد. شرایط روند سهم صعودی باشد کندل اولی صعودی باشد کندل دوم نزولی باشد بدنه کندل دوم هیچ همپوشانی با کندل اول نداشته باشد بدنه کندل دو پائین تر از بدنه کندل اول باشد کاربرد نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی کیکر صعودی

الگوی دو کندلی، که کندل دوم صعودی و با بالاتر از کندل قبل قرار داشته باشد. شرایط روند سهم نزولی باشد کندل اولی نزولی باشد کندل دوم صعودی باشد بدنه کندل دوم هیچ همپوشانی با کندل اول نداشته باشد بدنه کندل دو بالا تر از بدنه کندل اول باشد کاربرد نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم خریداران […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی هارامی نزولی

الگوی دو کندلی که کندل دوم نزولی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم صعودی باشد کندل اول صعودی باشد کندل دوم نزولی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی هارامی صعودی

الگوی دو کندلی که کندل دوم صعودی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم نزولی باشد کندل اول نزولی باشد کندل دوم صعودی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی ستاره ثاقب

الگوی سه کندلی در انتهای روند صعودی، که کندل وسط چکش معکوس (ستاره ثاقب) باشد. شرایط روند قبل از کندل وسط صعودی باشد صعودی یا نزولی بودن بدنه کندل وسط اهمیتی ندارد کندل آخر نزولی باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است.

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی مرد حلق آویز

الگوی سه کندلی، در انتهای روند صعودی که کندل وسط چکش (مرد حلق آویز) باشد. شرایط روند قبل از کندل چکش، صعودی باشد کندل بعد از چکش نزولی باشد صعودی یا نزولی بودن کندل وسط اهمیتی ندارد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل چکش معکوس

کندلی که بدنه آن نسبت به سایه کوچکتر است و بدنه کندل در انتهای پائینی کندل قرار دارد. کاربرد در الگوی چکش معکوس نشانه برگشت روند نزولی به صعودی است در الگوی ستاره دنباله داره در انتهای روند صودی قرار دارد و نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی چکش معکوس

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش معکوس باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش معکوس صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خود کندل چکش معکوس اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند […]

ادامه مطلب...