فیلتر کندل چکش

اگر کندل، بدنه کوچکی نسبت به سایه داشته باشد و بدنه در لبه بالایی کندل قرار داشته باشد. کاربرد در الگوی چکش، نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است در الگوی مرد دار آویز نشانه تغییر ورند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی چکش

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خو کندل چکش اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند نزولی به صعودی […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل پوششی نزولی

در انتهای روند صعودی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم نزولی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند صعودی داشته باشد کندل آخر نزولی باشد و قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل پوششی صعودی

در انتهای روند نزولی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم صعودی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند نزولی داشته باشد کندل امروز صعودی باشد و قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...

فیلتر واگرایی معمولی مثبت

فیلتر واگرایی معمولی مثبت، نمادهایی را فیلتر می کند که دره ها در نمودار قیمت کاهشی و در اندیکاتور افزایشی باشد. شرایط واگرایی معمولی مثبت در روند نمودار قیمت، دره ها روند کاهشی داشته باشند. در روند اندیکاتور RSI، دره ها روند افزایشی داشته باشند. کاربرد واگرایی مثبت می تواند نشانه تغییر روند نزولی به […]

ادامه مطلب...

فیلتر واگرایی معمولی منفی

فیلتر واگرایی معمولی منفی نمادهایی که قله ها در نمودار قیمت روند افزایشی و اندیکاتورها روند کاهشی داشته باشند را نمایش می دهد. شرایط واگرایی معمولی منفی در نمودار قیمت، قله های روند افزایشی داشته باشند. در نمودار اندیکاتور، قله ها روند کاهشی داشته باشند. کاربرد واگرایی منفی می تواند نشانه تغییر روند صعودی به […]

ادامه مطلب...

فیلتر واگرایی مخفی مثبت

فیلتر واگرایی مخفی مثبت، نمادهایی را لیست می کند که دره ها در نمودار قیمت آن روند افزایشی و در اندیکاتور روند کاهشی داشته باشند. شرایط واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت، دره ها روند افزایشی داشته باشند. در اندیکاتور دره ها روند کاهشی داشته باشند. کاربرد واگرایی مثبت می تواند نشانه تغییر روند نزولی […]

ادامه مطلب...

فیلتر واگرایی مخفی منفی

واگرایی به معنای حرکت نمودار قیمت و اندیکاتور در دو جهت مخالف هم هست. وقتی قله ها در نمودار قیمت روند کاهشی داشته باشند و در اندیکاتور افزایشی باشند، واگرایی مخفی منفی اتفاق می افتد. شرایط واگرایی مخفی منفی در نمودار قیمت، قله های روند کاهشی داشته باشند. در اندیکاتور، قله ها روند افزایشی داشته […]

ادامه مطلب...

فیلتر فروش سهامدار عمده

وقتی یک سهامدار، بیش از یک درصد از سهام شرکتی را داشته باشد، و اقدام فروش سهم کند، در فیلتر فروش سهامداران عمده قرار میگیرد. بررسی تحرکات سهامداران عمده برای تحلیل گران اهمیت ویژه ای دارد. هر گونه تغییر در سهامداران عمده و یا فروش سهام آنها در این لیست نمایش داده می شود. این […]

ادامه مطلب...

فیلتر خرید سهامدار عمده

وقتی یک سهامدار بیش از یک درصد از سهام شرکتی را داشته باشد، در فیلتر سهامداران عمده قرار میگیرد. بررسی تحرکات سهامداران عمده برای تحلیل گران اهمیت ویژه ای دارد. هر گونه تغییر در سهامداران عمده و یا اضافه کردن سهام آنها در این لیست نمایش داده می شود. این لیست بر اساس میزان سهامی […]

ادامه مطلب...