گزارش بازار بورس 11 مرداد

طبق انتظار شروع متعادلی داشتیم. در ادامه عرضه بیشتر شد ولی شاخص افت زیادی نکرد. ساعت پایانی بازار، روند نزولی شاخص برگشت. خساپا کانال مثبت 4 درصد را حفظ کرد تا جو عمومی بازار حفظ شود. شپنا، شتران، فارس، ومعادن، دقایق پایانی خوب رشد کردند. مشابه دیروز خروج پول حقیقی زیاد و الگوهای نزولی متعدد […]

ادامه مطلب...