وضعیت بازار بورس ۲۵ مرداد

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد. گروه های بانک و خودرو خیلی حمایت داشتند که نیمه دوم آنها هم عرضه شدند. شاخص گروه ارتباطات و رادیویی بیشترین رشد را داشت. الگوهای نزولی کندلی زیای شکل گرفت. شاخص هم وزن مثبت بسته شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد […]

ادامه مطلب...