گزارش بازار بورس 26 آبان

بازار مثبت شروع کرد ولی خیلی ضعیف. بعد از نیم ساعت عرضه غلبه کرد و روند شاخص نزولی شد. گروه های خودرو، غذایی، کاغذ و زراعت مورد توجه بازار بودند. کوچکترها حمایت بیشتری داشتند. هم وزن درصد رشد بیشتری داشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص کل 2600 واحد رشد داشت. (1410 هزار […]

ادامه مطلب...