بخش پیشنهادات «فیلتر هوشمند» چگونه کار می کند؟

4/5 - (1 امتیاز)

الگوریتم های متعددی در این بخش استفاده می شود. ابتدا با منطق خاصی، روند های صعودی شناسایی می شوند، سپس نوسان های سهم رصد می شود و بر اساس پیش بینی استعداد رشد، طبقه بندی می شود. این طبقه بندی بر اساس مدلی است که با «یادگیری_ماشین» ایجاد شده است. این مدل نرم افزاری، با بررسی سابقه بورس_تهران و تطبیق پارامترها با ویژگی های بازار سرمایه ایران، یاد گرفته است که چه موقعیت هایی می توانند سود ده باشند. در بخش پیشنهادات دخالت انسانی وجود ندارند و همه پیشنهادات بر اساس محاسبات نرم افزاری است.