بخش پیشنهادات «فیلتر هوشمند» چگونه کار می کند؟

الگوریتم های متعددی در این بخش استفاده می شود. ابتدا با منطق خاصی، روند های صعودی شناسایی می شوند، سپس نوسان های سهم رصد می شود و بر اساس پیش بینی استعداد رشد، طبقه بندی می شود. این طبقه بندی بر اساس مدلی است که با «یادگیری_ماشین» ایجاد شده است. این مدل نرم افزاری، با بررسی سابقه بورس_تهران و تطبیق پارامترها با ویژگی های بازار سرمایه ایران، یاد گرفته است که چه موقعیت هایی می توانند سود ده باشند. در بخش پیشنهادات دخالت انسانی وجود ندارند و همه پیشنهادات بر اساس محاسبات نرم افزاری است.

Posted in راهنما, فیلترهوشمند.