جلوتر از زمان (1) !!!

2.7/5 - (4 امتیاز)

در شرایطی که بیش از 300 نماد صف فروش هستند، آیا می توان نمادهای مثبت فردا را پیش بینی کرد؟ نمادهایی که امروز مثبت بودند، چه شرایطی در تابلو آنها مشترک بوده است؟ آیا می توانیم جلوتر از زمان باشیم؟

امروز 26 اردیبهشت ماه بود و بیش از 340 نماد صف فروش بودند و 150 نماد مثبت!!!! با مرور وضعیت تابلو این نماد ها در روز 25 اردیبهشت مشاهده می کنیم تعداد قابل توجهی از آنها واگرایی مثبت داشتند و نشانه تغییر روند در روزهای قبل در آنها نمایان شده بوده است.

برای مدیریت ریسک می توانیم فیلتر واگرایی را با فیلتر ناحیه حمایتی ترکیب کنیم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیتلر واگرایی معمولی مثبت