حمایت حقیقی و حقوقی در ناحیه حمایتی

3.8/5 - (6 امتیاز)

در این فیلتر، حمایت حقیقی و حمایت حقوقی را با نسبت سرانه خرید به میانگین ماه می سنجیم و برای کنترل ریسک از فیلتر ناحیه حمایتی استفاده می کنیم.

سرانه خرید بیش از میانگین ماه فاکتوری برای بررسی روند سرانه خرید است در یکماه اخیر. این عدد باید بزرگتر از یک باشد.

اگر هم خریدار حقیقی و حقوقی بیش از میانگین ماه خرید کرده باشند، نشانه جذابیت سهم برای طیف گسترده ای از تحلیل گران است.

مشاهده فیلتر