روند بازار بورس دوشنبه 23 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار بورس منفی باز شد ولی با هیجان تقاضا روند مثبت داشت

صف فروش ماندن خساپا و وتجارت، امیدها رو ناامید کرد

شاخص کل نزدیک 4 هزار واحد منفی شد

قدرت فروشنده در مجموع بازار غلبه داشت

وبملت فولاد شستا شاخص سازها مثبت بودند

نیمه دوم بازار

نیمه دوم حمایت ها بیشتر شد

نمادهای متعدد ورود پول هوشمند داشتند

به مرور حمایت ها بیشتر شد

صف فروش شپنا شتران خودرو جمع شد

قدرت خریدار افزایش خوبی داشت و نمادهای مثبت زیاد شدند

ارزش معاملات نسبت هفته گذشته افزایش داشت

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
سه شنبه 24 فروردین

ورود پول هوشمند متعدد، کاهش ارزش صف های فروش

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار مثبت خواهد بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی