روند بازار بورس شنبه 14 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار با وضعیت منفی شروع شد

شستا تنها شاخص سازی بود که صف فروش نبود

گروه پالایش حمایت بیشتری داشت ولی پایدار نبود

در ادامه شستا هم صف فروش شد

خروج پول حقیقی زیاد بود

نیمه دوم بازار

بازار منفی تر ادامه پیدا کرد

نمادهای منفی و صف فروش خیلی زیاد شدند

شاخص کل بیش از 11 هزار واحد منفی شد

صف فروش نماد برکت جمع شد و بیشترین ارزش معاملات رو به خودش اختصاص داد

ارزش معاملات بسیار کم

پیش بینی روز بعد
یکشنبه 15 فروردین

الگوهای منفی زیاد، نمادهای منفی خیلی زیاد،

در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

در ناحیه 1250-1280 انتظار عکس العمل داریم