روند بازار بورس شنبه 23 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

شاخص مثبت شروع کرد

شاخص ساز ها حمایت خوبی داشتند به جز خساپا خودرو

طبق روال چند روز گذشته، گروه بانک و پتروشیمی حمایت خوبی داشتند و رشد بیشتری کردند

قبل از 9:30 شاخص کل مثبت شد

نمادهای خودرو خساپا مرتب صف فروش می شدند

نیمه دوم بازار

نیمه دوم، بازار حمایت بیشتری داشت

وتجارت وبصادر وبملت، شپنا و ومعادن صف خرید شدند

خودرو خساپا حمایت شدند و تنها شاخص سازهای منفی بودند

شاخص کل 22 هزار واحد مثبت شد

نمادهای مثبت و الگوهای مثبت زیاد شدند

خروج پول حقیقی قابل توجه بود

 تعداد نمادهای منفی و صف فروش هم زیاد بودند

پیش بینی روز بعد
یکشنبه 24 اسفند 99

الگوهای مثبت، حمایت در شاخص سازها،

نمادهای منفی زیاد، خروج پول حقیقی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار مثبت خواهد بود

انتظار میرود نمادهای مثبت بیشتری داشته باشیم

مقاومت بعدی شاخص 1280

تثبیت در کانال 1300 و افزایش ارزش معاملات مطلوب است