روند بازار بورس چهارشنبه 20 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار منفی شروع شد

شاخص ساز ها حمایت خوبی داشتند به جز خساپا خودرو

نمادهای منفی بیشتر بودند و ارزش صف های فروش زیاد

گروه بانک و پتروشیمی رنج مثبت هم داشتند

شپنا خوب حرکت خوبی داشت ولی گروهش همراهی نکرد

روند شاخص از ساعت 9:20 صعودی شد

نیمه دوم بازار

نمادهای منفی و زیر پایانی زیاد شدند

شاخص روند صعودی را ادامه داد ولی مثبت نشد

ارزش صف های فروش بیشتر شد

خروج پول حقیقی هم زیاد بود

پیش بینی روز بعد
شنبه 23 اسفند 99

الگوهای مثبت، حمایت در شاخص سازها،

نمادهای منفی زیاد، خروج پول حقیقی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

ولی می تواند متعادل ادامه یابد