روند بازار بورس یکشنبه 15 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار با وضعیت منفی شروع شد

همه شاخص سازها صف فروش بودند

خروج پول حقیقی قابل توجه

قدرت خریدار در کل بازار خیلی کمتر از فروشنده

نیمه دوم بازار

بازار منفی تر ادامه پیدا کرد

نمادهای صف فروش بیش از 500 نماد…

شاخص کل بیش از 13 هزار واحد منفی شد

ارزش معاملات بسیار کم

امروز هم بیشترین ارزش معاملات برای نماد برکت بود

پیش بینی روز بعد
دوشنبه 16 فروردین

نمادهای منفی و صف فروش خیلی زیاد،

در معاملات امروز نشان میدهد:

دوشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

در ناحیه 1250-1280 انتظار عکس العمل داریم