روند بازار بورس یکشنبه 22 فروردین

ارزش صف های فروش 5700 میلیارد
افت شاخص: 9700 واحد

Posted in اخبار و گزارش بازار.