نمادهایی با روند صعودی میان مدت

به این نوشته امتیاز بدهید!

تثبیت تغییر روند؛
بعد از متوقف شدن روند نزولی در نمودار قیمت نماد، مدتی زمان می برد تا نماد وضعیت خود را تثبیت کند و به تحلیلگران اثبات کند که روند صعودی جدیدی را با دید میان مدت می خواهد آغاز کند.
قبل از این مرحله روند سهم نوسانی، ناپایدار و کم بازده است ولی بعد از این مرحله معمولا شیب صعود بیشتر شده و مدیریت ریسک راحت تر می شود.
این وضعیت توسط الگوریتم خاصی در نرم افزار فیلترهوشمندبورس شناسایی می شود.

لیست نمادهایی که اخیرا روند میان مدت خود را تثبیت کرده اند:

خزامیا ثباغ وارس ریشمک دلقما اخابر

نمادهایی با روند صعودی میان مدت هفته آخر فروردین
تثبیت تغییر روند؛ 
بعد از متوقف شدن روند نزولی در نمودار قیمت نماد، مدتی زمان می برد تا نماد وضعیت خود را تثبیت کند و به تحلیلگران اثبات کند که روند صعودی جدیدی را می خواهد آغاز کند.
قبل از این مرحله روند سهم نوسانی، ناپایدار و کم بازده است ولی بعد از این مرحله معمولا شیب صعود بیشتر شده و مدیریت ریسک راحت تر می شود.
این وضعیت توسط الگوریتم خاصی در نرم افزار #فیلترهوشمندبورس شناسایی می شود.

لیست نمادهایی که اخیرا روند میان مدت خود را تثبیت کرده اند:
خزامیا ثباغ وارس ریشمک دلقما اخابر