ضریب بتا

4.2/5 - (8 امتیاز)

ضریب بتا، فاکتوری برای بررسی وضعیت سبد (یا سهم) نسبت به نوسانات شاخص است. به این معنا که در صورت تغییرات شاخص، بازدهی شاخص چه مقدار تغییر خواهد کرد. طبیعتا سبد مطلوب ، سبدی است نسبت به نوسانات شاخص حساسیت کمتری داشته باشد.

ضریب بتا بیانگر ریسک سیستماتیک هم هست و برای ارزیابی و مدیریت ریسک سیستماتیک از این فاکتور استفاده می شود.

مقادیر مختلف ضریب بتا

بتا برابر یک

سهمی که بتا برابر یک دارد، در واقع کاملا با شاخص همبسته است. این دست سهام ریسک سیستماتیک ندارند و اضافه کردن آنها به سبد ریسکی ندارد.

بتا کوچکتر از یک

بتا کوچکتر از یک، همبستگی کمتر با شاخص را نشان میدهد. این سهم ها نسبت به تغییرات شاخص حساسیت کمتری دارند، در نتیجه ریسک کمتری دارند.

بتا بزرگتر از یک

بتا بزرگتر از یک ، یعنی حساسیت بیشتر نسبت به تغییرات شاخص، یعنی ریسک بیشتر و مدیریت ریسک سخت تر. اضافه کردن چنین سهمی به سبد، ریسک را افزایش میدهد.

بتا منفی

مقادیر منفی ضریب بتا نمایانگر حساسیت معکوس به شاخص هستند. سهم هایی که چنین مقادیر بتایی دارند، خلاف جهت شاخص حرکت میکنند.

دانلود رایگان نرم افزار فیلتر هوشمند بورس