فیلتر ترکیبی ارزدیجیتال 19 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

فیلتر ترکیبی ارزدیجیتال هایی که در ناحیه حمایتی، الگوی چکش معکوس ساخته اند (مورخ 19 اردیبهشت).

این فیلتر برای یافتن تغییر روند های احتمالی در نواحی کم ریسک کاربرد دارد.

پینوشت: قطعا برای خرید باید پارامترهای متعددی را مورد بررسی قرار دهید و نتایج این فیلتر سیگنال خرید نیستند.

فیلتر حجم مشکوک در ارز دیجیتال

فیتلر واگرایی معمولی مثبت در ارز دیجیتال

فیتلر واگرایی معمولی منفی در ارز دیجیتال

فیلتر ارزدیجیتال درون ناحیه حمایتی

فیلتر ارز دیجیتال درون ناحیه مقاومتی

الگوی چکش معکوس در ارز دیجیتال