فیلتر ترکیبی ارزدیجیتال 20 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

الگوی چکش معکوس میتواند نشانه تغییر روند
 نزولی به صعودی باشد.
قرار گرفتن این الگو در ناحیه حمایتی احتمال تغییر روند را بیشترمی کند و ما را به موقعیت های کم ریسکتری می رساند

فیلتر حجم مشکوک در ارز دیجیتال

فیتلر واگرایی معمولی مثبت در ارز دیجیتال

فیتلر واگرایی معمولی منفی در ارز دیجیتال

فیلتر ارزدیجیتال درون ناحیه حمایتی

فیلتر ارز دیجیتال درون ناحیه مقاومتی

الگوی چکش معکوس در ارز دیجیتال