فیلتر ترکیبی کاربردی

واگرایی یکی از نشانه های تغییر روند است. خصوصا وقتی در دو اندیکاتور واگرایی داشته باشیم.
پول هوشمند تایید خوبی برای واگرایی است به این معنا که واگرایی باعث توجه تکنیکالیست ها شده و تغییر روند هم با حجم خوب اتفاق افتاده است.
البته در شرایطی که روند قیمت نزولی است و واگرایی مثبت شکل گرفته، باید به مقاومت های استاتیک و خط روند نزولی توجه داشته باشید.

Posted in آموزش های کاربری.