وضعیت بازار بورس ۱۲ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار تحت تاثیر اخبار برجام با عرضه همراه بود.
  • بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند و قدرت فروشنده غالب بود.
  • بیش از ۲۰۰ نماد مشکوک به خروج پول هوشمند هستند.
  • منفی ترین های امروز گروه حمل و نقل و خودرو بودند.
  • بیشترین ورود پول حقیقی هم مربوط به صندوق های درآمد ثابت بود.
  • درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
  • شاخص هم اکنون مستعد شکل گیری الگوی ادامه دهنده مثلثی است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی