وضعیت بازار بورس 18 تا 22 تیر

این هفته هم شاخص اصلاح را ادامه داد ولی با شدت بیشتر.

کانال ۱۵۰۰ هزار واحد از دست رفت و شاخص ۱۴۸۰ هزار واحد را دید.

نمادهای زیادی در تایم فریم روزانه در ناحیه حمایتی هستند. در تایم فریم هفتگی هم نمادهایی که در ناحیه حمایتی قرار دارند بیشتر شدند و شرایط برای تثبت بازار بهتر شده است.

فیلتر پول هوشمند هفتگی

فیلتر حجم مشکوک هفتگی

فیلتر ورود پول حقیقی هفتگی

Posted in اخبار و گزارش بازار.