وضعیت بازار بورس 29 تیر

وضعیت بازار بورس 29 تیر متعادل بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند.

امروز هم در غیبت شاخص سازها ارزش معاملات خیلی پایین بود.

گروه های غذا و انبوه سازی تقاضا و رشد بیشتری داشتند.

الگوهای کندلی صعودی متعددی شکل گرفت.

کلیت بازار ورود پول حقیقی داشت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 1 مرداد

وضعیت بازار امروز بورس( 29 تیر)، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

شاخص وارد ناحیه حمایتی مهمی شده و انتظار داریم حرکت برگشتی تا ۱۵۰۰ هزار واحد داشته باشد.

بازگشایی شاخص سازها میتواند این برگشت را رقم بزند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.