گزارش بازار بورس 19 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

گروه فلزات و بانک، حمایت داشتند ولی بی فایده

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 6 هزار میلیارد

شاخص کل بیش از 15 هزار واحد منفی شد

صندوق ها ورود پول هوشمند داشتند

خروج پول حقیقی هم قابل توجه بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی