گزارش بازار بورس 27 اردیبهشت

بازار منفی شروع کرد

شاخص روند نزولی داشت

خودرو خساپا مثبت شروع کردند ولی با بازار همراه شدند

وتجارت وبصادر هم حمایت داشتند ولی …

تعداد نمادهای مثبت کم و الگوهای منفی زیاد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی قابل توجه بود

ارزش معاملات نزدیک 3300 میلیارد و کمتر از روز قبل

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.