گزارش بازار بورس 29 اردیبهشت

بازار منفی شروع کرد

شاخص روند نزولی داشت

خودرو خساپا تا صف تابلو پیش رفتند ولی صف فروش شدند

تعداد نمادهای مثبت کم و الگوهای منفی زیاد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی زیاد بود

ارزش معاملات بیش از 3500 میلیارد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.