گزارش بازار بورس 7 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص انبوه سازی، غذا و قند بیشترین رشد را داشتند.

علیرغم عرضه زیاد، نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار حقیقی خیلی خوب بود. به عبارت دیگر منفی ها خیلی خوب خرید میشدند.

شاخص کل 1400 واحد افت کرد. (1521 هزار واحد)

شاخص هم وزن 1300 واحد رشد کرد.(411 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 7 همت بود.

پیش بینی روند بازار 10 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

همانطور که عرض شده بود، عبور از 1540 هزار واحد اهمیت دارد.

الگوی کنج صعودی شکل گرفته و شکست این الگو از هر دو طرف محتمل است. در صورت شکست به پائین اولین حمایت 1465 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی