گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار متعادل شروع کرد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد.
  • شاخص هم وزن منفی شد و شاخص کل کمی برگشت.
  • با اینکه تعداد نمادهای منفی زیاد بود و قدرت فروشنده بیشتر بود، ارزش معاملات بیشتر روزهای قبل بود.
  • درآمدثابتها خروج پول حقیقی زیادی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۸ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.
  • افزایش ارزش معاملات در کنار خروج پول از درآمد ثابت ها امیدوار کننده است.
  • شاخص نیاز به کف سازی در این ناحیه دارد یا اینکه با حمایت به کانال ۱۳۰۰ هزار واحدی برگردد و در این کانال تثبیت کند.
گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی