فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

وقتی ورود پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده؛ بدیهی است این حجم ورود حقیقی توسط حقوقی فروخته شده از این رو «کد به کد حقوقی به حقیقی» نامیده می شود. کاربرد برای شناسایی ورود پول های داغ استفاده می شود.

ادامه مطلب...

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

وقتی خروج پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت فروشنده بیشتر از خریدار؛ بدیهی است این حجم خروج حقیقی توسط حقوقی خریداری شده از این رو «کد به کد حقیقی به حقوقی» نامیده می شود. کاربرد برای شناسایی خروج پول های داغ استفاده می شود.

ادامه مطلب...

فیلتر خروج پول حقیقی

برآیند حجم خریداری شده توسط حقیقی ها و فروخته شده توسط حقیقی ها، جریان پول حقیقی نام دارد. اگر حقیقی ها بیشتر فروخته باشند، یعنی بخشی از خرید توسط حقوقی ها انجام شده به همین دلیل به این حالت «خروج پول حقیقی» گفته می شود. شرایط در بخش فیلترها، اگر خروج پول حقیقی در نمادی […]

ادامه مطلب...

فیلتر ورود پول حقیقی

برآیند حجم خریداری شده توسط حقیقی ها و فروخته شده توسط حقیقی ها، جریان پول حقیقی نام دارد. اگر حقیقی ها بیشتر خریده باشند، یعنی بخشی از فروش توسط حقوقی ها انجام شده به همین دلیل به این حالت «ورود پول حقیقی» گفته می شود. شرایط در بخش فیلترها، اگر ورود پول حقیقی در نمادی […]

ادامه مطلب...

فیلتر بیشترین ارزش معاملات

در این فیلتر، نمادهایی که بیشترین ارزش معاملاتی را در کل بازار داشتند نمایش داده می شوند. محاسبه ارزش معاملات حاصل جمع ارزش هر معامله هست. ارزش هر معامله هم حاصلضرب حجم در قیمت آن معامله است. کاربرد شناسایی نمادهایی که بیشتر مورد توجه بازار بودند.

ادامه مطلب...