روند بازار بورس ، دوشنبه 20 بهمن 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار مثبت شروع شد

شاخص کل 20 هزار واحد مثبت شد

 از ساعت 9:30 عرضه ها شدت گرفت

شاخص سازها حمایت شدند و شاخص زیاد پائین نیامد

الگوهای منفی خیلی زیادی شکل گرفت

تعداد نمادهای زیر پایانی خیلی زیاد شدند

خساپا حمایت بهتری نسبت به بقیه داشت

نیمه دوم بازار

خروج پول شدت گرفت

ارزش صف های فروش هم زیاد شد

از ساعت 11 شاخص سازها بیشتر حمایت شدند

خساپا، شپنا، فولاد صف خرید شدند

گروه فلزات حمایت خیلی خوبی داشتند

با مثبت شدن جو بازار، نمادهای زیر پایانی کم شدند

خروج پول و الگوهای منفی کم شدند

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 21 بهمن 99

 خروج پول حقیقی، الگوهای منفی، حمایت از شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار متعادل خواهد بود