فیلتر الگوی چکش

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خو کندل چکش اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند نزولی به صعودی […]

ادامه مطلب...