فیلتر الگوی کندلی کیکر نزولی

الگوی دو کندلی، که کندل دوم نزولی و با پائین تز از کندل قبل قرار داشته باشد. شرایط روند سهم صعودی باشد کندل اولی صعودی باشد کندل دوم نزولی باشد بدنه کندل دوم هیچ همپوشانی با کندل اول نداشته باشد بدنه کندل دو پائین تر از بدنه کندل اول باشد کاربرد نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی کیکر صعودی

الگوی دو کندلی، که کندل دوم صعودی و با بالاتر از کندل قبل قرار داشته باشد. شرایط روند سهم نزولی باشد کندل اولی نزولی باشد کندل دوم صعودی باشد بدنه کندل دوم هیچ همپوشانی با کندل اول نداشته باشد بدنه کندل دو بالا تر از بدنه کندل اول باشد کاربرد نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم خریداران […]

ادامه مطلب...