گزارش بازار بورس 10 خرداد

در مواجهه با مقاومت 1150، عرضه زیادی داشتیم نکته مثبت، تلاش برای غلبه بر عرضه بود که باعث نوسان قیمت شد شاخص کل با 11 هزار واحد افت به 1145 رسید شاخص هم وزن بیش از 2500 واحد منفی شد نمادهای مثبت بیش از 100 نماد بود ارزش معاملات بیش از 5000 میلیارد؛ مشابه روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 5 خرداد

امروز بازار مثبتی داشتیم شاخص کل نزدیک 4 هزار واحد رشد کرد شاخص هم وزن نزدیک 300 واحد مثبت نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد بعد از مدت ها نمادهای مثبت، بیش از 240 نماد ارزش معاملات بیش از 3800 میلیارد و بیشتر از روز قبل شاخص سازها حمایت داشتند […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 4 خرداد

شاخص ساز ها مثبت بودند به جز وتجارت وپاسار گروه پالایش حمایت خوبی داشتند شاخص کل بیش از 9 هزار واحد رشد کرد شاخص هم وزن نزدیک 400 واحد منفی نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد نمادهای مثبت بیش از 180 واحد و بیش از روز قبل ارزش معاملات بیش […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس اول خرداد

طبق روال این مدت بازار منفی شروع کرد شاخص روند نزولی داشت و بیش از 27 هزار واحد منفی شد خودرو خساپا حمایت حقوقی داشتند و مرتب صف فروش جمع می شد تعداد نمادهای مثبت کم صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد خروج پول حقیقی زیاد بود ارزش معاملات بیش […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 29 اردیبهشت

بازار منفی شروع کرد شاخص روند نزولی داشت خودرو خساپا تا صف تابلو پیش رفتند ولی صف فروش شدند تعداد نمادهای مثبت کم و الگوهای منفی زیاد صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد خروج پول حقیقی زیاد بود ارزش معاملات بیش از 3500 میلیارد فیلتر پول هوشمند فیلتر حجم مشکوک […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 27 اردیبهشت

بازار منفی شروع کرد شاخص روند نزولی داشت خودرو خساپا مثبت شروع کردند ولی با بازار همراه شدند وتجارت وبصادر هم حمایت داشتند ولی … تعداد نمادهای مثبت کم و الگوهای منفی زیاد صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد خروج پول حقیقی قابل توجه بود ارزش معاملات نزدیک 3300 میلیارد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 25 اردیبهشت

گزارش بازار بورس مورخ شنبه  25 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: شاخص منفی شروع شد ولی بلافاصله مثبت شد شاخص کل 8 هزار واحد مثبت شد نمادهای مثبت و الگوهای کندلی برگشتی زیاد بودند از ساعت 10 عرضه بیشتر شد و روند شاخص برگشت گروه پالایش حمایت خوبی داشتند صف های فروش متعدد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 22 اردیبهشت

گزارش بازار بورس مورخ چهارشنبه  22 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: بازار مثبت شروع شد ولی بلافاصله عرضه شدت گرفت شاخص کل 10 هزار واحد مثبت بود ولی روند نزولی گرفت صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد خروج پول حقیقی زیاد بود الگوهای منفی زیاد بودند ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 اردیبهشت

گروه فلزات و بانک، حمایت داشتند ولی بی فایده صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 6 هزار میلیارد شاخص کل بیش از 15 هزار واحد منفی شد صندوق ها ورود پول هوشمند داشتند خروج پول حقیقی هم قابل توجه بود فیلتر پول هوشمند فیلتر حجم مشکوک فیلتر ورود پول حقیقی

ادامه مطلب...

روند بازار بورس 13 اردیبهشت

روند بازار بورس در امروز 13 اردیبهشت هم عموما صف فروش بود صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5.8 هزار میلیارد وبملت تنها شاخص ساز مثبت بود شاخص کل 13500 واحد منفی شد نمادهای مثبت امروز عبارت بودند از: ساراب وساخت وپخش واعتبار دعبید شتولی سمازن تملت وتوس ونوین سپ شصفها وبملت تنوین […]

ادامه مطلب...