فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

وقتی ورود پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده؛ بدیهی است این حجم ورود حقیقی توسط حقوقی فروخته شده از این رو «کد به کد حقوقی به حقیقی» نامیده می شود. کاربرد برای شناسایی ورود پول های داغ استفاده می شود.

ادامه مطلب...