کد به کد حقوقی به حقیقی

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی یکی از مهمترین فیلترهای بورس است. وقتی ورود پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده؛ بدیهی است این حجم ورود حقیقی توسط حقوقی فروخته شده از این رو «کد به کد حقوقی به حقیقی» نامیده می شود. کاربرد فیلتر کد به کد […]

ادامه مطلب...