فیلتر میانگین متحرک مرتب

در روندهای صعودی، میانگین متحرک ها به ترتیب دوره زمانی شان مرتب می شوند. شرایط فاصله قیمت از میانگین متحرک 10، بیشتر از 1 درصد باشد فاصله قیمت از میانگین متحرک 20، بیشتر از 2 درصد باشد فاصله قیمت از میانگین متحرک 50، بیشتر از 5 درصد باشد فاصله قیمت از میانگین متحرک 100، بیشتر […]

ادامه مطلب...