فاصله‌ی زیاد از میانگین متحرک

با فاصله گرفتن نمودار قیمت از میانگین متحرک ها ریسک سرمایه گذاری بیشتر می شود. شرایط فاصله از میانگین متحرک 10 بیشتر از 10 درصد باشد فاصله از میانگین متحرک 20 بیشتر از 20 درصد باشد فاصله از میانگین متحرک 50 بیشتر از 50 درصد باشد کاربرد در شرایط فاصله گرفتن از میانگین متحرک باید […]

ادامه مطلب...

فیلتر میانگین متحرک مرتب و قدرت خریدار

یافتن نمادهایی در روند صعودی حمایت دارند. شرایط اگر میانگین متحرک های سهم مرتب باشد (طبق فیلتر «میانگین متحرک مرتب») قدرت خریدار به فروشنده بزرگتر از یک باشد خرید حقیقی بیش از 10 درصد ارزش معاملات روز باشد کاربرد یافتن نمادهایی در روند صعودی حمایت دارند.

ادامه مطلب...