فیلتر نوسان گیری یک

در این فیلتر فاکتور های نقدشوندگی، تثبیت قیمت پایانی و اختلاف آخرین قیمت از منفی 3 درصد کمتر از پایانی در نظر گرفته شده است. اگر نماد 50 درصد میانگین حجم خود معامله شده باشد، احتمالا نوسان شدید قیمت پایانی کمتر خواهد بود.

ادامه مطلب...