فیلتر الگوی چکش معکوس

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش معکوس باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش معکوس صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خود کندل چکش معکوس اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند […]

ادامه مطلب...