کد به کد حقوقی به حقیقی

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی یکی از مهمترین فیلترهای بورس است. وقتی ورود پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده؛ بدیهی است این حجم ورود حقیقی توسط حقوقی فروخته شده از این رو «کد به کد حقوقی به حقیقی» نامیده می شود. کاربرد فیلتر کد به کد […]

ادامه مطلب...

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

وقتی خروج پول حقیقی بیش از 50 درصد باشد و قدرت فروشنده بیشتر از خریدار؛ بدیهی است این حجم خروج حقیقی توسط حقوقی خریداری شده از این رو «کد به کد حقیقی به حقوقی» نامیده می شود. کاربرد برای شناسایی خروج پول های داغ استفاده می شود.

ادامه مطلب...