فیلتر ارزدیجیتال 12 اردیبهشت

فیلتر حجم مشکوک در ارز دیجیتال فیتلر واگرایی معمولی مثبت در ارز دیجیتال فیتلر واگرایی معمولی منفی در ارز دیجیتال فیلتر ارزدیجیتال درون ناحیه حمایتی فیلتر ارز دیجیتال درون ناحیه مقاومتی الگوی چکش معکوس در ارز دیجیتال

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی هارامی نزولی

الگوی دو کندلی که کندل دوم نزولی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم صعودی باشد کندل اول صعودی باشد کندل دوم نزولی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی هارامی صعودی

الگوی دو کندلی که کندل دوم صعودی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم نزولی باشد کندل اول نزولی باشد کندل دوم صعودی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است دریافت نرم افزار فلیتر هوشمند بورس دانلود کنید

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی ستاره ثاقب

الگوی سه کندلی در انتهای روند صعودی، که کندل وسط چکش معکوس (ستاره ثاقب) باشد. شرایط روند قبل از کندل وسط صعودی باشد صعودی یا نزولی بودن بدنه کندل وسط اهمیتی ندارد کندل آخر نزولی باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است.

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندلی مرد حلق آویز

الگوی سه کندلی، در انتهای روند صعودی که کندل وسط چکش (مرد حلق آویز) باشد. شرایط روند قبل از کندل چکش، صعودی باشد کندل بعد از چکش نزولی باشد صعودی یا نزولی بودن کندل وسط اهمیتی ندارد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل چکش معکوس

کندلی که بدنه آن نسبت به سایه کوچکتر است و بدنه کندل در انتهای پائینی کندل قرار دارد. کاربرد در الگوی چکش معکوس نشانه برگشت روند نزولی به صعودی است در الگوی ستاره دنباله داره در انتهای روند صودی قرار دارد و نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی چکش معکوس

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش معکوس باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش معکوس صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خود کندل چکش معکوس اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند […]

ادامه مطلب...

فیلتر کندل چکش

اگر کندل، بدنه کوچکی نسبت به سایه داشته باشد و بدنه در لبه بالایی کندل قرار داشته باشد. کاربرد در الگوی چکش، نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است در الگوی مرد دار آویز نشانه تغییر ورند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی چکش

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خو کندل چکش اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند نزولی به صعودی […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل پوششی نزولی

در انتهای روند صعودی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم نزولی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند صعودی داشته باشد کندل آخر نزولی باشد و قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...