فیلتر ارزدیجیتال 16 اردیبهشت

فیلتر حجم مشکوک در ارز دیجیتال فیتلر واگرایی معمولی مثبت در ارز دیجیتال فیتلر واگرایی معمولی منفی در ارز دیجیتال فیلتر ارزدیجیتال درون ناحیه حمایتی فیلتر ارز دیجیتال درون ناحیه مقاومتی الگوی چکش معکوس در ارز دیجیتال

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل پوششی نزولی

در انتهای روند صعودی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم نزولی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند صعودی داشته باشد کندل آخر نزولی باشد و قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی کندل پوششی صعودی

در انتهای روند نزولی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم صعودی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند نزولی داشته باشد کندل امروز صعودی باشد و قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...