فیلتر الگوی کندل چکش معکوس

کندلی که بدنه آن نسبت به سایه کوچکتر است و بدنه کندل در انتهای پائینی کندل قرار دارد. کاربرد در الگوی چکش معکوس نشانه برگشت روند نزولی به صعودی است در الگوی ستاره دنباله داره در انتهای روند صودی قرار دارد و نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...