فیلتر کندل چکش

اگر کندل، بدنه کوچکی نسبت به سایه داشته باشد و بدنه در لبه بالایی کندل قرار داشته باشد. کاربرد در الگوی چکش، نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است در الگوی مرد دار آویز نشانه تغییر ورند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...