فیلتر الگوی کندل پوششی نزولی

در انتهای روند صعودی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم نزولی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند صعودی داشته باشد کندل آخر نزولی باشد و قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...