فیلتر الگوی کندل پوششی صعودی

در انتهای روند نزولی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم صعودی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند. شرایط نماد در دو روز قبل روند نزولی داشته باشد کندل امروز صعودی باشد و قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله باشد بدنه آخرین کندل، کل […]

ادامه مطلب...