فیلتر الگوی هارامی نزولی

الگوی دو کندلی که کندل دوم نزولی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم صعودی باشد کندل اول صعودی باشد کندل دوم نزولی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...