فیلتر اندیکاتور RSI , MFI , Stock اشباع فروش

منطقه اشباع فروش به این معناست که به علت رفتار هیجانی سهامداران در فروش، قیمت سهم افت زیادی داشته است. افت هم زمان هر سه اندیکاتور و قرار گرفتن در ناحیه اشباع فروش، احتمال پائین آمدن قیمت را کاهش می دهد. شرایط اندیکاتور RSI کمتر از 30 باشد اندیکاتور MFI کمتر از 20 باشد اندکاتور […]

ادامه مطلب...