فاصله‌ی زیاد از میانگین متحرک

با فاصله گرفتن نمودار قیمت از میانگین متحرک ها ریسک سرمایه گذاری بیشتر می شود. شرایط فاصله از میانگین متحرک 10 بیشتر از 10 درصد باشد فاصله از میانگین متحرک 20 بیشتر از 20 درصد باشد فاصله از میانگین متحرک 50 بیشتر از 50 درصد باشد کاربرد در شرایط فاصله گرفتن از میانگین متحرک باید […]

ادامه مطلب...