فیلتر الگوی کندلی مرد حلق آویز

الگوی سه کندلی، در انتهای روند صعودی که کندل وسط چکش (مرد حلق آویز) باشد. شرایط روند قبل از کندل چکش، صعودی باشد کندل بعد از چکش نزولی باشد صعودی یا نزولی بودن کندل وسط اهمیتی ندارد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...